can

can
I
[kæn] n բիդոն. թիթեղյա աման. պահածոյի տուփ. պահածո. garbage can աղբարկղ
II
[kæn, kən] v կարողանալ, ի վի ճա կի լինել. if I can եթե կարող եմ/կարողանամ. as quick as you can որքան կարող ես արագ. (հնարավորություն, անհավանա կա նություն) Where can it be? Որտե՞ղ այն կարող է լինել. It can’t be true Անհնարին է, չի կարող պա տահել. I can’t imagine Չեմ կարող պատկերացնել. You can’t mean that Անհնարին է, դու դա նկատի չունես. can but համենայն դեպս, միայն. It can’t be helped Ոչինչ չի կարելի անել. I can’t but … Չեմ կարող … I can’t help doing smth Չեմ կարող չանել (ինչոր բան). (խնդրանք) can/Could you open the door? Դուռը բացեք, խնդրեմ. Դուռը չէի՞ք բացի. can I speak to Mary? Կարո՞ղ եմ Մերիի հետ խոսել. (թույլտվություն) You can’t smoke here Այս տեղ չի կարելի ծխել. You can go now Այժմ կարող ես գնալ. (ընդհանրացում) She can be very rude Նա կարող է շատ կոպիտ լինել. It can be very cold here Այստեղ շատ ցուրտ է լինում. You could try phoning Կարելի է փորձել զանգահարել
III
[kæn] v պահածոյացնել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Can — Can, v. t. & i. Note: [The transitive use is obsolete.] [imp. {Could}.] [OE. cunnen, cannen (1st sing. pres. I can), to know, know how, be able, AS. cunnan, 1st sing. pres. ic cann or can, pl. cunnon, 1st sing. imp. c[=u][eth]e (for cun[eth]e); p …   The Collaborative International Dictionary of English

 • CAN — bezeichnet: einen meist männlichen Vornamen, siehe Can (Vorname) den alternativen Titel des deutschen Fernsehfilms „Wut“ von Züli Aladag, siehe Wut (Fernsehfilm) eine deutsche Rockband, siehe Can (Band) im Graffiti die Sprühdose (englisch für:… …   Deutsch Wikipedia

 • can — noun. Can is the word generally used in BrE for the container when the contents are liquid (a can of beer / a can of soup). When the contents are solid, tin is more usual (a tin of beans / a tin of peaches) but can is used for this too in AmE.… …   Modern English usage

 • CaN — bezeichnet: den männlichen Vornamen türkischen Ursprungs, siehe Can (Vorname) den alternativen Titel des deutschen Fernsehfilms Wut von Züli Aladag, siehe Wut (Fernsehfilm) die deutsche Rockband, siehe Can (Band) im Graffiti die Sprühdose… …   Deutsch Wikipedia

 • Can — bezeichnet: den männlichen Vornamen türkischen Ursprungs, siehe Can (Vorname) den alternativen Titel des deutschen Fernsehfilms Wut von Züli Aladag, siehe Wut (Fernsehfilm) die deutsche Rockband, siehe Can (Band) im Graffiti die Sprühdose… …   Deutsch Wikipedia

 • Can. — bezeichnet: den männlichen Vornamen türkischen Ursprungs, siehe Can (Vorname) den alternativen Titel des deutschen Fernsehfilms Wut von Züli Aladag, siehe Wut (Fernsehfilm) die deutsche Rockband, siehe Can (Band) im Graffiti die Sprühdose… …   Deutsch Wikipedia

 • Can-Am — Saltar a navegación, búsqueda Can Am es una empresa canadiense fabricante de motocicletas, subsidiaria de Bombardier Recreational Products, una empresa multinacional también de origen canadiense. Origen y desarrollo La empresa se originó en 1973 …   Wikipedia Español

 • can — can1 [kan; , kən] v.aux. pt.could [ME < OE, 1st & 3d pers. sing., pres. indic., of cunnan, know, have power to, be able; common Gmc < IE base * gen , *gno > L gnoscere, KNOW; orig. meaning “to be able mentally or spiritually,” as… …   English World dictionary

 • can — Ⅰ. can [1] ► MODAL VERB (3rd sing. present can; past could) 1) be able to. 2) used to express doubt or surprise: he can t have finished. 3) used to indicate that something is typically the case: he could be very moody. 4) be permit …   English terms dictionary

 • Can — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • can — vb Can, may are often confused in use. In its commonest sense can expresses ability, whether physical or mental {he can climb this pole} {he is only four, but he can read} {he will do it if he possibly can} {when Duty whispers low, thou must, the …   New Dictionary of Synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”